Slovník optických pojmů

Aberace Optická vada konstrukce objektivu. Objektiv nepřenáší všechny světelné paprsky do přesného ohniska. Existuje několik různých typů aberace, a každý z nich přispívá k jakosti zobrazení.
Achromát Systém objektivu určený k redukci chromatické aberace. Systém fotografického objektivu je zpravidla korigován tak, aby dával stejnou ohniskovou vzdálenost pro červenou a modrou vlnovou délku.
Achromatický Optika s korigovanými barvami, dávající skutečné barvy vzorku.
Achromatický kondenzor Kondenzor upravený pro obě sférické aberace. Je to nejběžnější typ, používaný jako součást mikroskopů s jasným polem.
Antireflexní povlak Povlak objektivu, jenž zlepšuje jeho schopnost účinněji přenášet světlo.
Apochromát Systém objektivu, v němž je chromatická aberace korigována pro tři nebo více barev. Apochromatické objektivy se používají pro fotografické rytiny a u teleobjektivů s velkými maximálními clonami.
Bod očí Poloha oka při používání vizuálního přístroje, jež umožňuje nejlepší možné pozorování.
Clona Otočný kotouč umístěný pod stolkem, jehož pevný nebo nastavitelný stupňovitý otvor umožňuje průchod světla otvorem stolku pod různými úhly. Též jako plynule proměnný průměr nastavitelný pákou, umístěnou po straně součásti.
Clonové číslo Clonové číslo určuje rozlišovací schopnost objektivu, hloubku ostrosti a jas obrazu. Čím větší je clonové číslo, tím větší je rozlišovací schopnost a tím menší je hloubka ostrosti.
Čočka Optické sklo, jež má dvě leštěné plochy a používá se ke konvergenci nebo divergenci světelných paprsků.
Délka tubusu Optická vzdálenost od objektivu k tubusu. Rozhoduje o vzájemné zaměnitelnosti optických součástí; např. u objektivu mikroskopu korigovaného pro 160 mm nelze délku tubusu použít na mikroskopu, korigovaném pro nekonečno.
Diferenciální interferenční kontrast (Často nazývaný Nomarski.) Používá se ke zkoumání kulatých, multicelulárních, trubkovitých nebo tlustých transparentních vzorků.
Součásti: Kondenzor DIC, rekombinační hranol, objektivy DIC. Velmi specializovaný prvek, zpravidla používaný pro specifické aplikace.
Nevýhody: cena; nelze používat s plastovými miskami.
Dlouhá pracovní vzdálenost Zpravidla objektiv s větší než normální pracovní vzdáleností. Používá se při mikroskopické manipulaci, inverzní mikroskopii, výrobě mikroskopických přístrojů. Normální objektiv 40X bude mít pracovní vzdálenost 0.06 mm. Dlouhá pracovní vzdálenost 40X bude mít 2.4 mm; zvlášť dlouhá pracovní vzdálenost 40x bude mít 10 mm; super dlouhá pracovní vzdálenost 40X bude mít 15 mm. Čím delší je pracovní vzdálenost, tím menší je rozlišovací schopnost.
Dorazový šroub Nastavitelný šroub, umístěný na základně zaostřovacího stojanu. Je-li nastaven správně, brání posunutí nosného tubus příliš nízko a potencionálnímu poškození, a to jak objektivu nejvyšší mohutnosti, tak vzorku.
Fázový kontrast Používá se k pozorování živých, nezbarvených vzorků.
Součásti: Fázový kondenzor a fázové objektivy.
Nevýhody: Vytváří optický artefakt zvaný fázová svatozář. Je proto zcela nepoužitelný pro kulaté, multicelulární nebo trubkovité vzorky, např. vejce, červy (hlísty), neurony.
Filtr Barevný transparentní materiál vloženy do cesty osvětlení s cílem změnit pozorovací podmínky.
Filtr denního světla Modrý filtr, používaný ke korekci barevné teploty světelného zdroje.
Fluorescence Používá se k lokalizaci fluorescenčně označeného materiálu (protein, enzym, gen) osvětlením materiálu jednou vlnovou délkou světla v naději, že se fluorescenční označení objeví v důsledku emitování tohoto světla na jiné vlnové délce; tzn. materiály označené FITC ve tkání při osvětlení modrým světlem budou emitovat světlo zelené.
Součásti: Epifluorescenční nástavec, rtuťový (nebo jiný) světelný zdroj, napájecí zdroj, specializované filtrační systémy, každý pro jiné fluorescenční značení.
Nevýhoda: Vzorek je zpravidla křehký, nestabilní a nelze jej používat nebo skladovat po dlouhou dobu.
Fluorit Objektiv korigovaný pro dvě vlnové délky, a tudíž s vyšší rozlišovací schopností než Achromát. (Existují výjimky.) Výrobci jej nazývají Fluor, Neo-Fluor, Fluotar.
Hloubka ostrosti Oblast kolem středu ohniska, v níž je obraz stále jasný. Čím větší je clonové číslo, tím menší je hloubka ostrosti.
Hoffmanův modulační kontrast Nazývaný „chudák Nomarski“. Používá se ke zkoumání stejných typů vzorků, jako je DIC/Nomarski.
Součásti: Hoffmanův kondenzor, polarizátor a Hoffmanovy objektivy.
Nevýhody: Určitá ztráta rozlišovací schopnosti.
Hrubé nastavení Knoflík, jenž při zaostřování posouvá vzorek (nebo objektiv) rychle ve svislém směru.
Huygenský okulár Okulár, jenž provádí určitou míru korekce chromatického rozdílu zvětšení v achromatických objektivech.
Chromatická aberace Optická vada objektu, projevující se jako barevné okraje nebo světelné kruhy, což má za následek, že v různých vzdálenostech od objektivu jsou zaostřovány různé vlnové délky světla.
Japonská průmyslová norma Mezinárodní norma, používaná ve výrobě výměnných objektivů. Typický mikroskop typu JIS používá objektivy 36 mm + tubus o délce 170 mm, tvořící systém 206 mm.
Jasné pole Používá se k pozorování vzorků, které mají kontrast nebo barvu (tj. zbarvených histologických vzorků).
Součásti: kondenzor a objektivy pro jasné pole.
Nevýhody: nelze používat k pozorování vzorků s malým nebo nulovým kontrastem.
Jemné nastavení Knoflík, jenž posouvá vzorek (nebo objektiv) pomalu, svisle při zaostřování.
Karusel Otočný karuselový stojan pro sadu objektivů.
Kondenzor Systém čoček mezi zdrojem světla a vzorkem, jenž soustřeďuje světlo a zaostřuje je na vzorek.
Konečný korekční systém Optický systém, v němž je obraz tvořen pouze čočkami objektivu.
Konfokální Interferometrický mikroskop, používající otáčivou clonu a analýzu obrazu CCD.
Kontrast Světlo a tma. Aby vznikl dobrý obrázek, musíte mít dobrý kontrast i rozlišovací schopnost.
Korigovaný objektiv Systém čoček nebo objekt, korigující specifické aberace.
Kreslicí tubus (camera lucida) Umožňuje sledovat vzorek a papír/tužku při kreslení současně.
Kulová aberace Optická vada, kdy objektiv není schopen vytvořit ostrý obraz. Světelné paprsky, které procházejí objektivem v blízkosti jeho okraje, se sbíhají v bodě jiném, než paprsky, které procházejí středem objektivu.
Mikrofotografická kamera Lze ji připojit pouze k tubusu s třemi okuláry. Dává čisté ohnisko, minimální až nulové vibrace a velkou flexibilitu při vzájemné zaměnitelnosti držáků filmu, např. 35 mm, Polaroid 3x4 nebo Polaroid 4x5. Liší se co do složitosti a citlivosti (např. ruční, poloautomatická nebo plně automatická).
Mikrofotografie Proces dokumentování obrázků na film tak, jak jsou vidět prostřednictvím mikroskopu.
Mikrometr okuláru Prvek vložený do okuláru, jenž umožňuje měření vzorku.
Mikroskop Velmi přesný optický přístroj, jenž používá světlo k pozorování předmětů. Je schopen velkého zvětšení a rozlišení a slouží ke zviditelnění drobných detailů.
Mikroskopický manipulátor louží ke vstřikování látek do vzorku nebo k extrahování látek ze vzorku. Používá se rovněž k měření elektrického proudu, generovaného vzorkem.
Mohutnost zvětšení Míra schopnosti objektivu nebo kombinace objektivů způsobit, že předmět vypadá větší. Kolikrát je obraz pozorovaný mikroskopem větší, než by se předmět jevil při pozorování prostým okem.
Montovaný na karuselu Všechny objektivy jsou připojeny k jedinému společnému karuselu, umožňujícímu rychlé a přesné umístění objektivu během pozorování.
Motorizované snímací stolky Slouží k tomu, aby počítač mohl řídit pohyb vzorku. V současnosti jde o vysoce specializované a vzácné prvky, jež se však brzy stanou nezbytností v kombinaci s CCTV.
Naklápěcí spoj Je umístěn na základně ramena některých mikroskopů a umožňuje pozorovateli sklopit mikroskop pod pohodlnějším úhlem při pozorování sklíček se vzorky.
Nástavec pro dva pozorovatele Umožňuje dvěma pracovníkům pozorovat stejný vzorek současně pomocí jediného mikroskopu.
Nástavec pro několik pozorovatelů Umožňuje 2-8 lidem pozorovat současně stejný vzorek prostřednictvím téhož mikroskopu.
Nekonečný korekční systém Optický systém, v němž je obraz tvořen čočkami objektivu a čočkami tubusu.
Německá průmyslová norma Mezinárodní norma, používaná při výrobě výměnných objektivů. Typický mikroskop typu DIN používá objektivy 45 mm + tubus o délce 160 mm pro celkovou délku systému 205 mm.
Nosný tubus Hlavní konstrukce, která drží hledáček a objektivy v přesné vzájemné vzdálenosti, a která tomuto kombinovanému systému umožňuje přiblížit stolek do čistého ohniska.
Objektiv Systém složený z čoček v mikroskopu, jenž přijímá světlo ze zorného pole a vytváří první obraz. Systém čoček nejblíže vzorku. Dává primární zvětšení, tj. 2x, 4x, 10x.
Objímka filtru Štěrbina na mikroskopu, kam je možno vložit do dráhy osvětlení jeden ze sady filtrů.
Ohnisková vzdálenost Vzdálenost mezi základním bodem a středem ohniska. Ohnisková vzdálenost čoček objektivu je f1, ohnisková vzdálenost čoček tubusu je f2. Zvětšení je dáno poměrem ohniskové vzdálenosti čoček objektivu a ohniskové vzdálenosti čoček tubusu (pro Nekonečný korekční systém).
Okulár Systém objektivu nejblíže oku. Zvětšuje obraz tvořený objektivem. Takže pomocí objektivu 10x a okuláru 10X bude celkově zvětšení 100x.
Osvětlení Zdroj světla, dopadajícího na objekt pod objektivem.
Osvětlení jasného pole Světelný paprsek dopadající na objekt je paralelní s optickou osou.
Osvětlení v temném poli Světelný paprsek dopadá na předmět pod úhlem optické osy; proto škrábance a důlky na povrchu jsou osvětleny, zatímco ostatní intaktní část zůstává tmavá.
Osvětlovací zrcadlo Zpravidla dvoustranné zrcadlo na otočné ose, umístěné pod stolkem. Odráží světlo do otvoru stolku a na vzorek.
Osvětlovač Zdroj světla, jenž osvětluje předmět nebo pozorovaný vzorek. Jeho intenzita může být pevná nebo proměnná.
Ozubnice s pastorkem Fázové sdružení kola s redukcí a přizpůsobení ozubnice se svislými drážkami s cílem umožnit zcela přesné zaostření.
Paralaxa Chyba zobrazení, která vzniká, je-li použit stolkový mikrometr značné tloušťky. Dochází k ní, jestliže stupnice a vzorek se zdají být ve stejné rovině, což způsobuje nesprávná měření.
Parfokální Schopnost otáčet karuselem s objektivy s minimálním přeostřováním.
Parfokální délka Vzdálenost mezi povrchem vzorku a montážní polohou objektivu při zaostření.
Plan objektiv Objektiv s korigovanou rovinností pole, takže při pozorování vzorku je zaostřeno na celou plochu pole. Takže máme plan achromáty, plan fluority a plan apochromáty.
Polarizační prvky Lze je přidat ke stávajícímu základními mikroskopu s cílem lokalizovat dvojlomné materiály (např. krystaly).
Pole Skutečný průměr zorného pole, zpravidla vyjádřený v milimetrech. Se zvyšující se zvětšovací mohutností se zmenšuje zorné pole.
Ponoření do oleje Technika umístění speciálního oleje mezi objektiv 100X a sklíčko na stolku s cílem zlepšit jakost rozlišení při velkých zvětšeních. Olej se umísťuje rovněž mezi kondenzor a sklíčko.
Pracovní vzdálenost Vzdálenost od předního členu objektivu ke vzorku.
Prázdné zvětšení Zvětšení, které zvětšuje velikost, avšak nezvětšuje detail, a to v důsledku omezení rozlišovací schopnosti optického systému.
Prvek s nábojovou vazbou Detektor obrazu ve videokameře.
Rameno Díl sloužící jednak jako opěra nosného tubusu a systémů objektivu, a k upevnění mikroskopu při dopravě.
Ramsdenův okulár Okulár podobný Hyugenskému okuláru. Liší se tím, že má ohniskovou rovinu na povrchu, nebo zcela mimo povrch sběrných čoček.
Reálné zorné pole Rozsah (průměr) vzorku, pozorovatelného mikroskopem.
Reliéf oka Vzdálenost mezi přední čočkou mikroskopu a bodem očí.
Rotační pozorování (360 ?) Mikroskop nastavený tak, aby se okulár a tubus okuláru mohly vodorovně otáčet kolem. Takový přístroj umožňuje lidem pozorovat vzorek, aniž by se pohnuli oni, nebo aniž by se pohnul mikroskop.
Rovina zobrazení Rovina, která s optickou osou svírá pravý úhel v bodě zobrazení.
Rozlišovací schopnost Schopnost rozlišit dva body v dané vzdálenosti.
Sklon (30-45 ?) Tubus okuláru je vyroben pod určitým úhlem vzhledem k vodorovné rovině, aby poskytovala pohodlnější polohu těla během dlouhodobých pozorování.
Snímací elektronový mikroskop Mikroskop používající svazek elektronů, dopadající na vzorek. Sekundární elektrony, emitované v bodě dopadu, jsou zobrazovány pomocí technicky náročných snímačů.
Souosost Stav, kdy všechny optické členy jsou vystředěny na stejné ose.
Stojan Základní prvek mikroskopu, jenž drží všechny ostatní součásti. Zpravidla obsahuje světelný zdroj.
Stolek Plocha, která přidržuje vzorek.
Mechanický stolek: pohybuje vzorkem ve všech čtyřech směrech.
Otočný stolek: zpravidla se otáčí o 360 stupňů, nebo v případě otočného mechanického stolku, maximálně o 270 ?.
Stolkový mikrometr Slouží ke kalibraci očního mikrometru.
Světlo Elektromagnetické záření.
Svorky stolku Příchytky umístěné na stolku a sloužící k přichycení sklíček při pozorování.
Širokoúhlý okulár Okulár s velkým zorným polem s vysokým bodem očí.
Temné pole Používá se ke zkoumání vzorků, jež nelze odlišit od pozadí (např. syfilitické spirochéty, zrna stříbra v rentgenografii).
Součásti: Suchý kondenzor pracující v temném poli pro malá zvětšení, a jakýkoliv objektiv pro malé zvětšení. Olejový kondenzor pracující v temném poli pro větší zvětšení. Olejové objektivy pro velká zvětšení musejí mít irisovou clonu.
Teplota barev Kvantitativní hodnota, označující množství barvy nebo barev, emitované nějakým předmětem.
Tubus okuláru Prodloužení tubusu tělesa o menším průměru, na nějž se nasazuje okulár.
Ultrafialový Část spektra, v němž jsou vlnové délky neviditelné.
Video mikroskop Umožňuje prohlížet vzorek na obrazovce. Obraz lze rovněž analyzovat pomocí počítače.
Součásti: Stojan „C“ (rozhraní mezi obvodem TV kamery a mikroskopem), kamera CCTV, monitor a případně obrazový procesor.
Nevýhody: Drahé zařízení pouze v případě více specializovaných systémů.
Virtuální obraz Obraz, který nekonverguje v reálném prostoru.
Vlnová délka Světlo se pohybuje ve vlnách o proměnné délce. Měří se od vrcholu jedné vlny k vrcholu vlny další, a zpravidla se vyjadřuje v nanometrech (nm) nebo angströmech (A).
Výměnný objektiv Systém objektivu, zašroubovaný do otočného bajonetu s nosem, jenž je možno vyjmout a jenž bývá zpravidla nahrazen jiným objektivem se stejným montážním průměrem a závitem, avšak s odlišnou mohutností zvětšení.
Výměnný okulár Systém objektivu, jenž se vkládá do tubusu okuláru a jenž bývá zpravidla nahrazen jiným objektivem o stejném montážním průměru, avšak s odlišnou mohutností zvětšení.
Vyvážení barev Metoda úpravy světelného zdroje filtrací, takže světlo má optické charakteristiky podobné slunečnímu světlu.
Základna Těžká spodní část mikroskopu, která mu zajišťuje dobrou rovnováhu a odolnost proti nečekanému pohybu, „vibracím“.
Zaostřovací stojan Součást sestavy (plus pastorek), jenž specificky umožňuje měnit vzdálenost mezi objektivem a vzorkem, a tudíž umožňuje požadované hrubé a jemné nastavení ohniska.
Zvětšení Zvětšení předmětu optickým přístrojem. Je to poměr velikosti obrazu ke skutečné velikosti pozorovaného předmětu.

Kontaktní formulář


Souhlasím s obchodními podmínkami a beru na vědomí Informace o ochraně osobních údajů ZDE.


captcha

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Naše webové stránky používají cookies, které nám pomáhají zjistit, jak jsou naše stránky používány. Abychom cookies mohli používat, musíte nám to povolit. Kliknutím na tlačítko „OK, souhlasím“ udělujete tento souhlas.


Cookies jsou malé soubory, které webové stránky (i ty naše) ukládají ve Vašem webovém prohlížeči. Obsahy těchto souborů jsou vyměňovány mezi Vaším prohlížečem a našimi servery, případně se servery našich partnerů. Některé cookies potřebujeme, aby webová stránka mohla správně fungovat, některé potřebujeme k marketingové a statistické analytice. Zde si můžete nastavit, které cookies budeme moci používat.

Nezbytné cookies
Analytické cookies
Marketingové cookies
ve všech produktech